Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-11-03

Zawiadomienie o zejściu poniżej udziału 10% i 5% oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o conajmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Binary Helix SA (39/2015)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło od Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.), będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowa zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. sp. k. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zejściu przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o. s.k.) o zejściu poniżej progu 10 % i 5% i zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A.. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

BHX zawiadomienie 20151102 sk


49/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zejściu poniżej udziału 10% i 5% oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o conajmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Binary Helix SA (38/2015)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (40/2015)