Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-01-21

Zmniejszenie stanu posiadania i zejście poniżej progu 33% (12/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art.69 ust1 pkt2 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członka zarządu Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 36,73 %) o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 4,21%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A., jak również o zejściu przez FKZ (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A.. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonej przez FKZ transakcji zbycia w dniach 14.01.2015 do 15.01.2015 roku na rynku NewConnect w sumie 131.951 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 1% oraz zejściu poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 15.01.2015r.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiadała 1.240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 36,73 % w kapitale zakładowym oraz 1.240.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 36,73 % w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiada 1.098.024 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 32,52 % w kapitale zakładowym oraz 1.098.024 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 32,52% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


77/112

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (11/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania i zejście poniżej progu 33% (13/2015)