Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-10-12 14:51:04

Korekta raportu bieżącego nr 25/2012 - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii A (29/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") dokonuje korekty raportu bieżącego nr 25/2012 z dnia 8 września 2012 r. w związku z §17 ust. 2 Regulaminu ASO celem doprecyzowania jego treści, tj. w zakresie zabezpieczenia obligacji oraz wartości możliwej konwersji obligacji na akcje.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, w dniu 7 września 2012 r. podjął uchwałę nr 1/09/2012 z dnia 7.09.2012r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A. Przedmiotem emisji jest do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji imiennych serii A dwuletnich, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą w wysokości 12% w skali roku z możliwością konwersji na akcje w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki. Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 200 (słownie: dwieście) sztuk Obligacji (próg emisji).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, w dniu 7 września 2012 r. podjął uchwałę nr 1/09/2012 z dnia 7.09.2012r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A. Przedmiotem emisji jest do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji imiennych serii A dwuletnich, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą w wysokości 12% w skali roku z możliwością konwersji na akcje w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki po cenie 3,26 zł za jedną akcję. Obligacje będą zabezpieczone przez weksle własne wystawione przez Emitenta. Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 200 (słownie: dwieście) sztuk Obligacji (próg emisji).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


141/173

Następny komunikat: → Powołanie Członka Rady Nadzorczej (28/2012)

Poprzedni komunikat: ← Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (30/2012)