Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-10-30 19:34:02

Nabycie przez Prezesa Zarządu znacznego pakietu akcji Emitenta (14/2015)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu okresowego za II kwartał 2015 roku, informuje, iż w dniu 30 października 2015 roku Prezes Zarządu Sławomir Huczała nabył od akcjonariusza Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - Fundusz Kapitału zalążkowego spółka komandytowa 432.469 (czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Emitenta.

W wyniku zawartej umowy Prezes Zarządu posiada 1.732.469 akcji Spółki, co stanowi 51,31% w kapitale zakładowym oraz 1.732.469 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,31% w ogólnej liczbie głosów.

Dokonana transakcja umożliwia podjęcie kolejnych działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, przeprowadzenia konwersji zadłużenia na akcje oraz realizację nowych projektów inwestycyjnych i sprzedażowych.

W ocenie Zarządu przedmiotowa transakcja, przygotowywana od dłuższego czasu jako jeden z istotnych elementów i warunków wejścia inwestora, ma istotny wpływ na rozwój i prowadzenie dalszej działalności operacyjnej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


78/172

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. (12/2015)

Poprzedni komunikat: ← Udzielenie Emitentowi pożyczki (15/2015)