Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-12-14 13:41:31

Informacja o wyborze biegłego rewidenta (10/2022)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku Spółka podpisała umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 .

Umowa zawarta została z Firmą "Usługi Księgowo-Finansowe" Antonina Fiałkowska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Broniewskiego 12/47 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 404.

Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2022 z dnia 13.12.2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


11/172

Następny komunikat: → Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (8/2022)

Poprzedni komunikat: ← Nałożenie na Emitenta upomnienia (11/2022)