Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-05-28 23:02:13

Raport roczny za 2020 rok (4/2021)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Pliki PDF

BHX sprawozdanie finansowe za 2020

BHX sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf za 2020

BHX sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020

BHX raport roczny za 2020


16/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2021 roku (3/2021)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (11/2021)