Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-05-31 22:50:21

Raport roczny za 2018 rok (8/2019)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2018.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Pliki PDF

BHX sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF za 2018

BHX Sprawozdanie Zarządu za 2018

BHX SF za 2018

BHX raport roczny za 2018


29/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (6/2019)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2019 roku (12/2019)