Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-05-25 10:19:43

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 (4/2020)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019. W raporcie nr 1/2020 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 28 maja 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 03 czerwca 2020 roku.

Przyczynami opóźnienia jest trwająca obecnie sytuacja epidemiologiczna w Polsce i Europie, powodująca w wielu przypadkach konieczność pracy zdalnej a co za tym idzie spowolniony przepływ informacji.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


32/174

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 (1/2020)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (6/2020)