Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-06-25 14:39:15

Zmiana daty publikacji raportu rocznego (16/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2013. W raporcie nr 2/2014 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 27 czerwca 2014 roku. Z przyczyn niezależnych od spółki Zarząd przesuwa termin publikacji raportu za rok 2013 na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


94/173

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (15/2014)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (18/2014)