Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-01-13

Zmniejszenie stanu posiadania (7/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członków zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.) będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A., zawiadamiają w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 42,28%) o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 2,53%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w okresie od 07.01.2015 roku do 09.01.2015 roku na rynku NewConnect w sumie 85.517 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 1% w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 09.01.2015r.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna posiadała 1.427.392 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 42,28% w kapitale zakładowym oraz 1.427.392 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 42,28% w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna posiada 1.341.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 39,74% w kapitale zakładowym oraz 1.341.875 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 39,74% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


82/112

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (6/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (8/2015)