Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-05-15 18:27:18

Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń do monitoringu ruchu górotworu (9/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. zawarta została umowa ramowa pomiędzy Emitentem a ZPPUH BUDOKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ("Zamawiający"). Umowa została zawarta na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu.

Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami wynikającymi ze zdarzeń sejsmicznych takich jak tąpnięcia, zawały czy wypiętrzenie górotworu. Wdrożenie systemu w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo pracy zarówno w podziemiu kopalni jak również przy zaporach wodnych. Projekt jest unikatowym rozwiązaniem na skalę światową.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent wraz z Zamawiającym wspólnie będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe celem opracowania nowych produktów i technologii oraz wdrożenia ich w skali pilotażowej i przemysłowej. Szczegółowe zasady współpracy zostaną uregulowane odrębnymi umowami.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


128/173

Następny komunikat: → Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 7/2013 (8/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (11/2013)