Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-30 18:26:14

Informacja o wyborze biegłego rewidenta (15/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 01/05/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza dokonała wyboru: Firmę "Usługi Księgowo-Finansowe" Antonina Fiałkowska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Broniewskiego 12/47 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 404.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


94/172

Następny komunikat: → Korekta do raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (13/2014)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana daty publikacji raportu rocznego (16/2014)