Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-08 19:16:55

Informacja o wyborze biegłego rewidenta (6/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 08 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Rada Nadzorcza dokonała wyboru: Firmę "Usługi Księgowo-Finansowe" Antonina Fiałkowska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Broniewskiego 12/47 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 404.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


83/172

Następny komunikat: → Powołanie członka Rady Nadzorczej (5/2015)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2015)