Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


15-02-2012 17:53:56

Przyjęcie przez Emitenta kryteriów istotności zawieranych umów (9/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym postanawia przyjąć kryteria określające umowy istotne.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, iż kryterium umowy istotnej będzie: - wartość przedmiotu umowy przekracza poziom 10% kapitałów własnych Spółki, z tym, że: - w przypadku umowy istotnej zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu umowy istotnej jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent zobowiązuje się do publikacji wszystkich zawartych umów, które zgodnie z powyższym kryterium zostały uznane za istotne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


155/172

Następny komunikat: → Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 - Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (8/2012)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (11/2012)