Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-02-03 12:23:02

Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (3/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a spółką POL-TV MULTIMEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 22 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 1 lutego 2015 r.

Niniejsza umowa jest początkiem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjno-dystrybucyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. województwo opolskie, dolnośląskie oraz szpitale i sanatoria na terenie Polski, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Emitent otrzyma od Dystrybutora wpłatę początkową stanowiącą zaliczkę na urządzenia objęte umową w wysokości 100.000,00 zł netto.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuję się w strategię rozwoju Binary Helix S.A. - rozwój i sprzedaż urządzeń Spółki.

W opinii Zarządu Emitenta niniejsza umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Binary Helix S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


162/174

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (4/2012)