Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-10-04 18:21:17

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E (12/2016)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 03.10.2016 roku wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 22.09.2016 r. na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego w dniu 22.09.2016 r., dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.797.171 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł.

Tym samym kapitał zakładowy Spółki Binary Helix S.A. został podwyższony z kwoty 337.632,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziesięć groszy) do kwoty 517 349,20 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 5.173.492 (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 2.393.000 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 276.175 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 47.146 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 1.797.171 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


64/173

Następny komunikat: → Zmiana adresu siedziby Emitenta (11/2016)

Poprzedni komunikat: ← Rejestracja zmian w Statucie Spółki (13/2016)