Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-07 16:21:36

Powołanie członka Rady Nadzorczej (5/2015)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwany dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 maja 2015 roku otrzymał oświadczenie od akcjonariusza Sławomira Huczała, sprawującego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, iż w związku z wykreśleniem przez Sąd Rejestrowy Pana Waldemara Zagajewskiego jako członka Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 7 maja 2015 roku, Akcjonariusz skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 22 ust. 1 b) Statutu spółki i złożył Spółce oświadczenie o wyborze Pani Eweliny Bąk do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

E.Bąk formularz członka RN


86/174

Następny komunikat: → Wykreślenie członka Rady Nadzorczej z KRS (4/2015)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (6/2015)