Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-11-09 15:37:59

Udzielenie Emitentowi pożyczki (15/2015)

Zarząd BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 09 listopada 2015 r. Emitent podpisał umowę o udzielenie BINARY HELIX S.A. pożyczki przez Prezesa Zarządu, będącego jednocześnie jej głównym akcjonariuszem .

Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi pożyczki w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota pożyczki oprocentowana została w wysokości 14 proc. rocznie, przy czym odsetki płatne są z dołu, przy zwrocie kwoty pożyczki.
Termin zwrotu kwoty pożyczki został ustalony na dzień 31 sierpnia 2016 roku, z możliwością wcześniejszej spłaty. Środki pożyczki zostaną przeznaczone przez Emitenta na działalność operacyjną. 
 Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


78/173

Następny komunikat: → Nabycie przez Prezesa Zarządu znacznego pakietu akcji Emitenta (14/2015)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (17/2015)