Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


16-11-2011 16:56:52

Pozytywne rozpatrzenie protestu złożonego przez Spółkę dotyczącego oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (5/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 listopada 2011 r. do siedziby Emitenta wpłynęło pismo w sprawie pozytywnego rozpatrzenia protestu Spółki dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-POIG.03.03.02-00-039/11 o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 POIG "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP". Tym samym wniosek zostanie wpisany na "Listę projektów które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną". Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 49 750,00 zł.

Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania lub o nie otrzymaniu wsparcia zostanie przekazana Spółce po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Protokołu wraz z "Listą rankingową projektów", o czym Zarząd Emitenta poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Pozytywne rozpatrzenie protestu złożonego przez Spółkę, stanowi kolejny etap realizacji pozyskania dofinansowania ramach Działania 3.3.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


170/174

Następny komunikat: → Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 15 listopada 2011 r. (4/2011)

Poprzedni komunikat: ← Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D (6/2011)