Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-01-09

Zmniejszenie stanu posiadania (3/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członków zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza spółki Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącego z kolei komplementariuszem Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiają w imieniu FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 44,65%), o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 2,37%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w okresie od 23.12.2014 roku do 05.01.2015 roku na rynku NewConnect w sumie 62.608 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 1% w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 05.01.2015r.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna posiadała 1.507.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 44,65% w kapitale zakładowym oraz 1.507.500 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 44,65% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna posiada 1.427.392 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 42,28% w kapitale zakładowym oraz 1.427.392 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 42,28% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


85/111

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (2/2015)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu nr 9/2014 z dnia 20.12.2014 roku (4/2015)