Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-03-22 12:42:38

Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą (4/2018)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 marca 2018 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 30 stycznia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami, o czym spółka informowała raportem bieżącym 2/2018 z dnia 31.01.2018.

Przedmiotowym aneksem został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmuje dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


48/173

Następny komunikat: → Podpisanie umowy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp.k. - Autoryzowanym Doradcą NewConnect (2/2018)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (7/2018)