Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-13

Zmniejszenie stanu posiadania (29/2015)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.), będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. sp. k. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zejściu przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o. s.k.) o zejściu poniżej progu 15% i zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A.. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Zawiadomienie Sp.zoo Sp.K. 13.05.2015


59/111

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (28/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (30/2015)