Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-05-28 17:39:11

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (9/2018)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 maja 2018 roku Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018.

Umowa zawarta została z Firmą "Usługi Księgowo-Finansowe" Antonina Fiałkowska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Broniewskiego 12/47 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 404.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 28 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru w/w biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 i sporządzenia sprawozdania z badania.

Podpisując umowę Spółka uzyskała zapewnienie, że badanie sprawozdania finansowego spółki oraz opinia zostaną wykonane w terminie pozwalającym na publikację raportu rocznego zgodnie z obowiązującymi Emitenta regulacjami.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


46/174

Następny komunikat: → Odstąpienie przez Emitenta od umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (8/2018)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (11/2018)