Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-06-30 18:52:00

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. (12/2015)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Wobec braku wniosków personalnych co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.

Wobec braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, zgodnie z zapisami art. 431 § 3a ksh Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


Pliki PDF

Uchwały podjęte ZWZA BHX 30.06.2015


80/173

Następny komunikat: → Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (11/2015)

Poprzedni komunikat: ← Nabycie przez Prezesa Zarządu znacznego pakietu akcji Emitenta (14/2015)