Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-04-07

Zawarcie umowy o współpracy z Politechniką Świętokrzyską (13/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2021 r. wpłynęła do Spółki umowa współpracy zawarta z Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach („Uczelnia”).

Zawarta umowa dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.

Współpraca z Uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację: - z inteligentnym 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego, - stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego, - oraz modułem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City. Węzły lub NOD’y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast.

Zawarta umowa posiada dla Emitenta istotne znaczenie biznesowe, gdyż oprócz współpracy naukowo-badawczej obejmuje również dystrybucję na terenie województwa świętokrzyskiego opracowanych wspólnie z Uczelnią produktów.

Umowa wpisuje się plan budowy sieci dystrybucji produktów Spółki oraz przyczynia się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego Emitenta. W 3 kwartale br. nowe produkty, opracowane przy współpracy z Uczelnią zostaną skierowane do dystrybucji. Zamiarem Stron jest sukcesywne rozszerzanie współpracy naukowej i badawczej w odniesieniu do kolejnych produktów i technologii a następnie ich komercjalizacja w regionie świętokrzyskim. W związku z powyższym Emitent uznał ww. umowę za istotną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


15/112

Następny komunikat: → Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (12/2021)

Poprzedni komunikat: ← Binary Helix S.A. wznowienie działalności operacyjnej, produkty, strategia rozwoju (14/2021)