Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-13

Zmniejszenie stanu posiadania (23/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członka zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.), będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. sp. k. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zejściu przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o. s.k.) poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A..

Zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w dniu 6 maja 2015 roku na rynku NewConnect w sumie 194.671 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna (a pośrednio Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa) posiadała 728.108 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 21,57 % w kapitale zakładowym oraz 728.108 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 21,57 % w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna (a pośrednio Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa) posiada 533.433 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 15,80 % w kapitale zakładowym oraz 533.433 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 15,80% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


64/110

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (22/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (24/2015)