Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-05-15 18:26:06

Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 7/2013 (8/2013)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego EBI nr 7/2013 z dnia 15 maja 2013 r. dot. rozwiązania umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej.

Powodem opóźnienia były przyczyny techniczne leżące po stronie Spółki, które spowodowały brak odpowiedniej adnotacji przy rejestracji wpływu korespondencji w dniu 29 marca 2013 r.

Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 w związku z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


128/172

Następny komunikat: → Rozwiązanie umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (7/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń do monitoringu ruchu górotworu (9/2013)