Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-02-08 21:11:27

Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (4/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lutego 2012 r. zawarta została istotna umowa pomiędzy Emitentem a prężną spółką z branży górniczej ("Zamawiający"). Umowa została zawarta na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu. Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami wynikającymi ze zdarzeń sejsmicznych takich jak tąpnięcia, zawały czy wypiętrzenie górotworu. Wdrożenie systemu w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo pracy w podziemiu kopalni. Projekt jest unikatowym rozwiązaniem na skalę światową. W ramach podpisanej umowy możliwa będzie równoległa realizacja innych projektów dla branży górniczej.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent otrzymywać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie stanowiące koszty realizacji projektu przez Emitenta powiększone o odpowiednią wysokość marży płatne w ramach realizacji harmonogramu danego projektu. Emitentowi przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie miesięczne stanowiące odpowiedni procent marży od zawartych kontraktów przez Zamawiającego na wdrożenie systemu. Emitent będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia również po zakończeniu niniejszej umowy przez okres 10 lat.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Emitent otrzyma zaliczkę na realizację pierwszego projektu. W ramach zawartej umowy powstanie kilka zastrzeżeń patentowych, które pozostaną własnością spółki.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju Binary Helix S.A. opisaną w Dokumencie Informacyjnym - realizacja innowacyjnych projektów w zakresie urządzeń i rozwiązań dla przemysłu górniczego.

W opinii Zarządu Emitenta niniejsza umowa ramowa będzie mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Binary Helix S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


159/172

Następny komunikat: → Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (3/2012)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (5/2012)