Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2011-10-31 18:30:20

Wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect (2/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 października 2011 r. na podstawie Uchwały nr 1347/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii B,

b) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji serii C,

c) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji serii D;

2) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji serii B, C i D następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Binary Helix S.A. w wyniku emisji akcji serii C i D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


171/172

Następny komunikat: → Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2011)

Poprzedni komunikat: ← Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect (3/2011)