Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-05-31 23:10:34

Korekta raportu bieżącego nr 9/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (10/2019)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 9/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał.

W przedmiotowym raporcie na wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej w treści raportu nie wpisano podstawy prawnej jego publikacji. Treść zarówno samego raportu jak i załączników nie uległa zmianie.

Poniżej Emitent przekazuje ponownie treść raportu wraz z podaniem podstawy prawnej.

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sylwii Seidel - Nowak w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

20190531 BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

20190531 BHX Projekty uchwał

20190531 BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA


34/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2019)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku (11/2019)