Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-12-20

Zmniejszenie stanu posiadania (10/2014)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt . 1 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członków zarządu spółki Status Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Status Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Status Venture Sp. z o.o. Sp. K.) będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Status Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo – akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A., zawiadamiają w imieniu Status Venture Sp. z o.o. Sp. K. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, (a pośrednio przez Status Venture Sp. z o.o.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 48,37%) o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 1,10%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w okresie od 18.11.2014 roku do 17.12.2014 roku na rynku NewConnect w sumie 37.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 1% w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 17.12.2014r. Przed w/w zmianą Status Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo – akcyjna posiadała 1.633.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 48,37% w kapitale zakładowym oraz 1.633.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 48,37% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku w/w zmiany Status Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo – akcyjna posiada 1.596.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Binary Helix S.A., co stanowi 47,27% w kapitale zakładowym oraz 1.596.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 47,27% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


95/112

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (9/2014)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (11/2014)