Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-06-03 13:33:23

Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. (10/2015)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w opublikowanym raporcie nr 9/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku doszło do zamieszczenia błędnego załącznika „Opinia Zarządu Binary Helix S.A.w sprawie uzasadnienia pozbawienia w całości akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E”. W związku z powyższym Emitent koryguje treść raportu nr 9/2015 w następujący sposób:

Przed korektą było:

  1. Sposób ustalania ceny emisyjnej akcji serii E Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii E wymaga podjęcia szeregu czynności, w tym w pierwszym rzędzie negocjacji z wierzycielami, które będą musiały zostać dostosowane do panujących warunków rynkowych. Ustalając cenę emisyjną, Zarząd uwzględni sytuację gospodarczą Spółki, sytuacji na rynkach finansowych, w tym w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zostanie dostosowana do popytu na oferowane akcje, a także wyceny rynkowej Spółki i jej perspektyw rozwoju. Upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji pozwoli na jej dostosowanie w możliwie największym stopniu do licznych czynników niezależnych od Spółki, a tym samym pozyskanie możliwie najwyższych środków finansowych i zapewnienie powodzenia emisji. Cena ta zostanie ustalona w porozumieniu z domem maklerskim, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii E. Powyższe uzasadnienie stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Po korekcie jest:

  1. Sposób ustalania ceny emisyjnej akcji serii E Przyznanie Zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii E wymaga podjęcia szeregu czynności, w tym w pierwszym rzędzie negocjacji z wierzycielami, które będą musiały zostać dostosowane do panujących warunków rynkowych. Ustalając cenę emisyjną, Zarząd uwzględni sytuację gospodarczą Spółki, sytuacji na rynkach finansowych, w tym w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i zostanie dostosowana do popytu na oferowane akcje, a także wyceny rynkowej Spółki i jej perspektyw rozwoju. Upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji pozwoli na jej dostosowanie w możliwie największym stopniu do licznych czynników niezależnych od Spółki, a tym samym pozyskanie możliwie najwyższych środków finansowych i zapewnienie powodzenia emisji. Powyższe uzasadnienie stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

W załączeniu Emitent raz jeszcze publikuje wszystkie załączniki dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

2015 Opinia Zarzadu

2015 BHX Ogloszenie o zwolaniu ZWZA

2015 BHX wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania

2015 BHX Projekty uchwal


81/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (11/2015)