Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-01-26

Zmniejszenie stanu posiadania (15/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art.69 ust 2 pkt1) ppkt a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członka zarządu Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 32,52%) o co najmniej 2% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 4,42%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A.. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonej przez FKZ transakcji zbycia w dniach 20.01.2015 do 21.01.2015 roku na rynku NewConnect w sumie 149.168 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 2% w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 21.01.2015r.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiadała 1.098.024 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 32,52 % w kapitale zakładowym oraz 1.098.024 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 32.52 % w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiada 948.856 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 28,10 % w kapitale zakładowym oraz 948.856 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 28,10% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


74/112

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania i zejście poniżej progu 33% (14/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (16/2015)