Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


15-02-2012 17:44:17

Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 - Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (7/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. w związku z §17 ust. 2 Regulaminu ASO celem doprecyzowania jego treści, w tym w szczególności uzasadnienia przyczyn niewskazania warunków finansowych zawartej umowy.

Treść raportu po korekcie: Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2012 r. została zawarta umowa ramowa pomiędzy Emitentem a spółką POL-TV MULTIMEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 22 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 1 lutego 2015 r.

Niniejsza umowa jest początkiem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjno-dystrybucyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. województwo opolskie, dolnośląskie oraz szpitale i sanatoria na terenie Polski, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Emitent otrzyma od Dystrybutora wpłatę początkową stanowiącą zaliczkę na urządzenia objęte umową w wysokości 100.000,00 zł netto.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Umowa ta została uznana za istotną z uwagi na fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem kluczowych urządzeń Emitenta, tj. reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych, a ponadto stanowi ona ważny element przyjętej strategii rozwoju Spółki, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 r.

Zarząd Binary Helix S.A. podkreśla, iż przedmiotowa umowa ma charakter umowy ramowej, w związku z tym Spółka nie jest w stanie przewidzieć dokładnej wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, z uwagi na fakt każdorazowego składania przez dystrybutora zamówień, które będą pochodną popytu zgłaszanego przez klientów dystrybutora. Emitent, pomimo braku możliwości dokładnego określenia wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, uznał ww. umowę za umowę istotną, ze względu na fakt powiększenia kanałów dystrybucyjnych Spółki oraz określenia terytorialnego zasięgu działań handlowych dystrybutora (wyłączność na terytorium województw opolskiego i dolnośląskiego oraz szpitale i sanatoria na terenie Polski).

W związku z powyższym celem wypełnienia obowiązku w rozumieniu § 17 ust. 2 Regulaminu ASO Emitent zobowiązuje się do podawania do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych informacji o wykonaniu niniejszej umowy, tj. wielkość wygenerowanych przychodów z tymże dystrybutorem, począwszy od raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu przed korektą: Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a spółką POL-TV MULTIMEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 22 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 1 lutego 2015 r.

Niniejsza umowa jest początkiem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjno-dystrybucyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. województwo opolskie, dolnośląskie oraz szpitale i sanatoria na terenie Polski, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Emitent otrzyma od Dystrybutora wpłatę początkową stanowiącą zaliczkę na urządzenia objęte umową w wysokości 100.000,00 zł netto.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuję się w strategię rozwoju Binary Helix S.A. - rozwój i sprzedaż urządzeń Spółki.

W opinii Zarządu Emitenta niniejsza umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Binary Helix S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


159/174

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (5/2012)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 - Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (8/2012)