Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-08 14:47:24

Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku (9/2014)

Zarząd spółki BINARY HELIX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dn. 07.05.2014 roku powziął informację dotyczącą wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej.

Wskazana umowa o pełnienie funkcji Animatora przez Dom Maklerski BDM S.A. została wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i przestanie obowiązywać z końcem dnia 31.08.2014 roku. Intencją Spółki jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w ASO, w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki, z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.

Podstawa prawna:§3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


99/172

Następny komunikat: → Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (8/2014)

Poprzedni komunikat: ← Utrzymanie kary pieniężnej nałożonej na Emitenta (10/2014)