Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-13

Zmniejszenie stanu posiadania (24/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 12 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członków zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza Spółki Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącej z kolei komplementariuszem Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Fundusz Kapitału zalążkowego spółka komandytowo – akcyjna dalej zwaną także FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem spółki Binary Helix S.A. zawiadamia w imieniu FKZ o zejściu przez FKZ poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A..

Zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w dniu 6 maja 2015 roku na rynku NewConnect w sumie 194.671 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiadała 728.108 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 21,57 % w kapitale zakładowym oraz 728.108 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 21,57 % w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna posiada 533.433 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 15,80 % w kapitale zakładowym oraz 533.433 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 15,80% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


65/112

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (23/2015)

Poprzedni komunikat: ← Sprostowanie raportu nr 19/2015 z dnia 11.05.2015 i raportu nr 22/2015 z dnia 13.05.2015 (25/2015)