Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-11

Zmniejszenie stanu posiadania (19/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 11 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.), będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zejściu przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A..

Zejście poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w dniach 30 kwietnia – 5 maja 2015 roku na rynku NewConnect w sumie 220.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zejście poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 5 maja 2015r.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna (a pośrednio Satus Venture Sp. z o.o.) posiadała 948.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 28,10 % w kapitale zakładowym oraz 948.752 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 28,10 % w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo - akcyjna (a pośrednio Satus Venture Sp. z o.o.) posiada 728.108 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 21,57 % w kapitale zakładowym oraz 728.108 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 21,57% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Zawiadomienie Satus Venture Sp.z o.o.


68/110

Następny komunikat: → Korekta raportu nr 8/2014 z dnia 20.12.2014 r (18/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (20/2015)