Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-06-03 22:04:58

Raport roczny za 2019 rok (5/2020)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Pliki PDF

20200529 BHX sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sf za 2019

20200525 BHX sprawozdanie finansowe za 2019

20200420 BHX sprawozdanie zarządu z działalności w 2019

BHX raport roczny za 2019


21/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (3/2020)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2020 roku (10/2020)