Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-09-05 20:57:01

Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (24/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 września 2012 r. została zawarta umowa ramowa pomiędzy Emitentem a spółką EKO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 24 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz 9 typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r.

W kolejnej już, zawartej przez Binary Helix S.A. umowie dystrybucyjnej, Spółka konsekwentnie realizuje zakreśloną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 roku strategię rozwoju, rozszerzając dystrybucję swoich produktów na nowe województwo. Dystrybutorzy w swoich regionach, znając lepiej lokalne uwarunkowania i będąc bliżej Klienta, są w stanie przyśpieszyć proces dystrybucyjny oraz zapewnić niezbędną obsługę serwisową na najwyższym poziomie.

Niniejsza umowa jest początkiem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjno-dystrybucyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. województwo łódzkie, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem otwiera przed spółką kanał dystrybucji kluczowych urządzeń Emitenta, tj. reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych, a ponadto stanowi ona ważny element przyjętej strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Binary Helix S.A. podkreśla, iż przedmiotowa umowa ma charakter umowy ramowej, w związku z tym Spółka nie jest w stanie przewidzieć dokładnej wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, z uwagi na fakt każdorazowego składania przez dystrybutora zamówień, które będą pochodną popytu zgłaszanego przez klientów dystrybutora. W najbliższym czasie zostaną przeszkolone służby handlowe i serwisowe Dystrybutora, co jest niezbędnym elementem prawidłowej obsługi klienta. Emitent, pomimo braku możliwości dokładnego określenia wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, uznał to za informację istotną dla akcjonariuszy, iż produkty oferowane prze Spółkę spotykają się z coraz większym uznaniem wśród odbiorców i są przedmiotem zainteresowania nowych firm jako ich dystrybutorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


145/172

Następny komunikat: → Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (23/2012)

Poprzedni komunikat: ← Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii A (25/2012)