Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-11-09 19:04:03

Odwołanie prognoz wyników finansowych na 2012 i 2013 rok (32/2012)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje o odwołaniu prognoz wyników finansowych na lata 2012-2013, o których informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 roku i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych.

Powodem odwołania opublikowanych prognoz wyników finansowych jest wystąpienie znaczących czynników negatywnie wpływających na zakres i harmonogram osiągania planowanych wyników finansowych Spółki wynikających z realizacji strategii działania.

Zarówno ze względu na aktualne warunki rynkowe, jak i nowe projekty rozwojowe prowadzone obecnie przez Emitenta, Zarząd Spółki nie jest w stanie precyzyjnie oszacować przychodów oraz wyniku netto Emitenta na rok 2012 i 2013. Czynniki te wpływają na zakres oraz rozkład czasowy uzyskiwania przychodów przez Spółkę, a ich częściowo zewnętrzny, niezależny od Emitenta charakter dodatkowo utrudnia określenie możliwych do osiągnięcia w 2012 roku wyników finansowych.

Jednym z takich czynników są opóźnienia czasowe w realizacji umów przez dystrybutorów i w konsekwencji niepewność co do terminu uzyskania z nich przychodów. W związku z powyższym może dojść do opóźnień czasowych w osiągnięciu przez Spółkę przychodów z części tych umów, co jest jednak spowodowane czynnikami całkowicie niezależnymi od Emitenta.

Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy wyników na 2012 i 2013 rok. Decyzja ta uwarunkowana jest także aktualnie prowadzonymi przez Zarząd Spółki rozmowami i negocjacjami mogącymi mieć kluczowy wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Udane zakończenie tych umów oraz pozyskanie ważnych, negocjowanych aktualnie kontraktów, mogą mieć istotny, pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę, jednak w chwili obecnej precyzyjne określenie tego wpływu - zarówno pod względem wartościowym, jak i czasowym - jest niemożliwe.

Dotychczasowe prognozy finansowe opublikowane w 2011 roku w sposób istotny uległy dezaktualizacji zwłaszcza w horyzoncie roku 2013. Fakt ten powoduje, że wyniki spółki w najbliższych latach są obecnie trudne do oszacowania i mogą w sposób istotny różnić się od publikowanych wcześniej prognoz, notując odchylenia przewyższające zakładane wielkości na poziomie znacząco wyższym niż 20% w stosunku do prognozowanych parametrów finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


140/174

Następny komunikat: → Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (30/2012)

Poprzedni komunikat: ← Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (33/2012)