Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-11 23:49:58

Korekta do raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (13/2014)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż raport bieżący nr 12/2014 r. z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, przekazujący informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO nie zawierał wszystkich koniecznych załączników. Do korygowanego raportu dołączone były formularze trzech z pięciu nowo wybranych członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Bownik, Pana Magdziarz, Pana Michalik - Lipka. Nie dołączono formularzy dotyczących Pana Jerzego Lange oraz Pana Waldemara Zagajewskiego. Stąd wynika konieczność uzupełnienia przedmiotowego raportu poprzez opublikowanie wszystkich formularzy. Formularze te są załącznikiem do niniejszego raportu.

Opublikowana treść raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w związku z pkt VII Załącznika Nr 1 do dokumentu "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego" (Załącznik do uchwały Nr 243/2013 Zarządu GPW z dnia 28.02.2013 r., Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu GPW z dnia 20.05.2011 r.)."


Pliki PDF

EBI Formularz RN Waldemar Zagajewski

EBI Formularz RN Stefan Michalik Lipka

EBI Formularz RN Jerzy Lange

EBI Formularz RN Jacek Magdziarz

EBI Formularz RN Aneta Bownik


95/172

Następny komunikat: → Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (12/2014)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o wyborze biegłego rewidenta (15/2014)