Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-07-19

Korekta zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (5/2019)

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19.07.2019 roku powziął informację o wpływie korekty zawiadomienia z dnia 02.07.2019 roku otrzymanego od Piotra Chrobota w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o przekroczeniu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Binary Helix S.A. Przedmiotową korektą zostało uzupełnione zawiadomienie Akcjonariusza z dnia 02.07.2019 r. o pkt.5 „ W dniu 01.07.2019 r. nie istniały podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje spółki Binary Heix S.A.” oraz pkt.6 „ Według stanu na dzień 01.07.2019 r. nie istniały osoby, o których mowa w art.87 ust.1 Ustawy” Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

20190718 BHX CHROBOT zawiadomienie


29/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (4/2019)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2020)