Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


09-11-2011 18:31:16

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii D na dzień 15 listopada 2011 r. (4/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1385/2011 podjętą w dniu 9 listopada 2011 r. postanowił określić dzień 15 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Binary Helix S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBNRHL00021";

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BINARY-PDA" i oznaczeniem "BHXA".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


170/173

Następny komunikat: → Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii D na rynku NewConnect (3/2011)

Poprzedni komunikat: ← Pozytywne rozpatrzenie protestu złożonego przez Spółkę dotyczącego oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (5/2011)