Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-06-09 15:30:09

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza (11/2015)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podaje nowy porządek obrad, wskazując dodatkowy punkt porządku obrad w punkcie 8 litera k.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego, 3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, f. odwołanie członków Rady Nadzorczej, g. powołania członków Rady Nadzorczej , h. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; j. dalszego istnienia spółki, k. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Binary Helix S.A. w roku obrotowym 2014, 9. wolne wnioski, 10. zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu treść projektu uchwały dotycząca sprawy, które została wprowadzona do porządku obrad walnego zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza.

UCHWAŁA NR …../06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 162 475,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 73/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


82/174

Następny komunikat: → Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. (10/2015)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. (12/2015)