Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-12-21

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (20/2021)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U 2016 poz. 1639), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2021 roku do Spółki wpłynęło od Seed Capital Fund Satus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000680463, a która to spółka jako likwidator reprezentuje spółkę Seed Capital Fund Satus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Alternatywna Spółka Inwestycyjna - spółka komandytowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod KRS 0000567278 (dalej Spółka, Akcjonariusz), zawiadomienie stosownie do art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zejściu poniżej 5% progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A w wyniku zbycia pakietu akcji stanowiących powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Binary Helix inf 20211220


8/111

Następny komunikat: → Binary Helix S.A. przedstawienie zweryfikowanej strategii rozwoju (19/2021)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta (1/2022)