Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-03-13 18:59:25

Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (4/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2013 r. wpłynęła do siedziby Spółki umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Expo-Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 24 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz 9 typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Niniejsza umowa stanowi podjęcie współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw i obsługę serwisową. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe. Ponadto Dystrybutor zobowiązany jest zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych. Wobec Dystrybutora nie został wyznaczony terytorialny zasięg działań handlowych.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem otwiera przed spółką nowy kanał dystrybucji kluczowych urządzeń Emitenta.

Zarząd Binary Helix S.A. podkreśla, iż przedmiotowa umowa ma charakter umowy ramowej, w związku z tym Spółka nie jest w stanie przewidzieć dokładnej wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, z uwagi na fakt każdorazowego składania przez dystrybutora zamówień, które będą pochodną popytu zgłaszanego przez klientów dystrybutora. Wraz z podpisaniem umowy rozpoczęto szkolone służb handlowych Dystrybutora. Emitent, pomimo braku możliwości dokładnego określenia wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, uznał to za informację istotną dla akcjonariuszy, iż produkty oferowane prze Spółkę spotykają się z coraz większym uznaniem wśród odbiorców i są przedmiotem zainteresowania nowych firm jako ich dystrybutorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


134/174

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

Poprzedni komunikat: ← Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (5/2013)