Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-06-13 17:44:54

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 (17/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całego zysku netto w wysokości 355 861,78 zł za rok obrotowy 2011 na pokrycie starty z lat ubiegłych.

Powyższy wniosek został jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny i zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki.

Zarząd Binary Helix S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za 2011 rok w wysokości 355 861,78 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


149/172

Następny komunikat: → Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek brytyjski (16/2012)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. (18/2012)