Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-01-16

Zmniejszenie stanu posiadania (11/2015)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od członka zarządu spółki Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa( zwaną dalej Satus Venture Sp. z o.o. Sp. K.) będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna zwana dalej FKZ, zawiadamiającą w imieniu FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 39,74 %) o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 3,02%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonej przez FKZ transakcji zbycia w dniu 12 stycznia 2015 roku na rynku NewConnect w sumie 101.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna posiadała 1.341.875 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 39,74 % w kapitale zakładowym oraz 1.341.875 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 39,74 % w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo akcyjna posiada 1.240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 36,73 % w kapitale zakładowym oraz 1.240.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 36,73% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


78/112

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (10/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania i zejście poniżej progu 33% (12/2015)