Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-01-02 13:23:58

Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku (1/2019)

Zarząd spółki BINARY HELIX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dn. 02.01.2019 roku powziął informację dotyczącą wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix przez Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.

Wskazana umowa o pełnienie funkcji Animatora przez Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie została wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i przestanie obowiązywać z końcem dnia 31.03.2019 roku. Intencją Spółki jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w ASO, w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Spółki, z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


42/174

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku (13/2018)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 (2/2019)