Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


02-12-2011 18:09:56

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D (6/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011 r. powziął informacje o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 276.175 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 47.146 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Tym samym kapitał zakładowy Spółki Binary Helix S.A. został podwyższony z kwoty 305.300,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy trzysta) do kwoty 337.632,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziesięć groszy).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 3.376.321 (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, b) 2.393.000 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 276.175 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 47.146 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


168/173

Następny komunikat: → Pozytywne rozpatrzenie protestu złożonego przez Spółkę dotyczącego oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (5/2011)

Poprzedni komunikat: ← Rejestracja zmian w Statucie Spółki (7/2011)